Leningrad Regional public Organization "Vepsian Community"
Etoev Vladimir Fedorovich
Etoev Vladimir Fedorovich chairman
187771, Leningrad region, Podporozhsky district, d Lukinskaya, Pokrovskaya str., 4
Phone Email Social Networks